Cotele taxelor și impozitelor pentru anul 2017

Anexa nr. 4

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 13/1 din 16 decembrie 2016

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate

în bugetul orășenesc Căușeni în anul 2017

 

1. Cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare

 

Nr d/o Denumirea impozitului sau taxelor Baza impozabilă şi/sau obiectului impunerii Cota impozitului sau taxei Înlesnirile fiscale

1.

Impozitul funciar:

1) pentru terenurile cu destinaţie agricolă:

 

a)toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor:

– care au indici cadastrali

 

– care nu au indici cadastrali

1,5 lei pentru

1 grad-hectar;

110 lei pentru 1 hectar; Sînt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pămînt:

a) sînt ocupate de rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, grădini botanice;

b) sînt destinate fondului silvic şi fondului apelor, în cazul în care nu sînt antrenate în activitate de producţie;

c) sînt folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil agricol şi silvic în scopuri ştiinţifice şi instructive;

d) sînt ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod;

e) sînt ocupate de instituţiile de cultură, de artă, de cinematografie, de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii; de complexele sportive şi de agrement (cu excepţia celor ocupate de instituţiile balneare), precum şi de monumentele naturii, istoriei şi culturii, a căror finanţare se face de la bugetul de stat sau din contul mijloacelor sindicatelor;

f) sînt atribuite permanent căilor ferate, drumurilor auto publice, porturilor fluviale şi pistelor de decolare;

g) sînt atribuite zonelor frontierei de stat;

h) sînt de uz public în localităţi;

i) sînt atribuite pentru scopuri agricole, la momentul atribuirii fiind recunoscute distruse, dar ulterior restabilite – pe o perioadă de 5 ani.

j) sînt supuse poluării chimice, radioactive şi de altă natură dacă Guvernul a stabilit restricţii privind practicarea agriculturii pe aceste terenuri, conform legislaţiei în viguare.

b)terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:

– care au indici cadastrali

 

– care nu au indici cadastrali

0,75 lei pentru 1 grad-hectar;

– 55 lei pentru 1 hectar;

c)terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

d)terenuri pentru grădini şi terenurile pentru întovărăşirile pomicole, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 2 lei pentru 100 m2;

a) 2) pentru terenurile din extravilan, altele decît cele cu destinaţie agricolă: a)terenurile pe care sunt amplasate construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 350 lei pentru 1 hectar.

b)terenurile pe care sînt amplasate clădiri şi terenurile, altele decît cele specificate la pct.2 lit.a), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 70 lei pentru 1 hectar.

b) 3) pentru terenurile din intravilanul oraşului: a)terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu 2 lei pentru 100 m2;

b)terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

10 lei pentru 100 m2;

c) terenurile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă

0,2 % din valoarea estimată (sau costul) terenurilor

2. Impozitul pe bunurile imobiliare:

a) 1) pentru persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător:

a) bunurile imobile cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale)

0,08% valoarea estimată (sau costul) bunurilor imobile De impozitul pe bunurile imobiliare sînt scutiţi:

a) autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

b) societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor societăţi;

c)organizaţiile religioase – pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;

d) persoanele de vîrstă pensionară, invalizii de gradul I şi II, invalizii din copilărie, invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

e) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

f) familiile care au copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilităţi;

g) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea, conform legislaţiei în viguare.

e) Pensionarii cu vîrsta de la 75 ani în sus sunt scutiti 100 % de impozitul pe bunurile imobiliare

b) bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă (inclusiv garaje) 0,4% valoarea estimată (sau costul) bunurilor imobile

2) pentru persoanele fizice şi persoanele juridice care practică activitate de întreprinzător a) bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv bunurile imobile date în arendă sau locaţiune 0,1 % din valoarea estimativă (sau costul) bunurilor immobile

 

3.Taxă pentru amenajarea teritoriului

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul

în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

200 -lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi. 1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele fizice (invalizi, pensionari) şi persoanele juridice ai căror număr de invalizi şi pensionari depăşeşte nivelul de 50 la sută din numărul scriptic total

3. Fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vârsta de pensionare

4. Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul or.Căuşeni

Venitul din vânzări a bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

0,1 % Organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale

5. Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor

 

Venitul din vînzări a serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului,presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare 8%

 

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale

6. Taxa de aplicare a simbolicii locale Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală 0,1 %

7. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (cu excepţia celor amplasate total în zona de protecţie a drumurilor) Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii , amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate Conform 2.Taxelor locale pentru amplasarea unităţilor

comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2017

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

2. Persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande.

8. Taxă de piaţă

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei; 15 lei anual pentru fiecare metru pătrat Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

9. Taxă pentru cazare

Venitul din vînzări a serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare; 10 % Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

10. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti Unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri – pînă la 9 locuri- 400 lei lunar; de la 10 pînă la 17 locuri – 800 lei lunar;

– mai mult de 17 locuri –1000 lei lunar. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

11.Taxă pentru parcare

 

Venitul din vînzări a serviciilor de parcare prestart şi suprafaţa parcării

10 lei anual pentru fiecare metru pătrat

 

1. Autorităţile publice şi

instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele cu afecţiuni ale aparatului locomotor care folosesc autoturisme cu dirijare manuală

12. Taxa pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei(feţelor) dispozitivului publicitar 350 lei anual pentru fiecare metru pătrat Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

 

2.Taxele locale pentru amplasarea unităţilor

comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2017

Gr./subgr. Tipul unităţilor comerciale şi/sau

de prestări servicii , suprafaţa Taxa

(lei)

I. Unităţi comerciale cu asortiment universal de mărfuri

1. Magazin universal 7000

II. Magazine de produse alimentare, magazine de mărfuri industriale, magazine specializate, magazine mixte

1. Magazin, cu suprafaţa:

– pînă la 25 m2

– de la 26 şi pînă la 50 m2

– de la 51 şi pînă la 100 m2

– de la 101 şi pînă la 200 m2

– de la 201 şi pînă la 300 m2

– de la 301 m2 pînă la 400 m2

– de la 401 m2 pînă la 1000 m2

1980

2310

2860

3410

3960

4400

5120

2. Magazin, magazin-depozit „cu amănuntul și ridicata” (de vînzare a materialelor de construcţie) 12000

3. Magazin,magazin – depozit (de vînzare a produse alimentare, mărfuri industriale), „cu ridicata și cu amăănuntul”, 10000

III. Diverse unități comerciale cu amanuntul şi/ sau cu ridicata, alte magazine specializate:

1. Staţie PECO (de alimentare cu petrol şi/sau gaz) 55000

2. Bază de petrol 55000

3. Farmacii, inclusiv filialele

30000

4. Farmacii veterinare 12000

5.

Librărie, papetărie (birotica), cu suprafaţa:

– pînă la 20 m2

– de la 20 m2 pînă la 50 m2

– mai mult de 50 m2

4800

5700

6400

6. Secţia comercială (boutique), cu suprafaţa pînă la 30 m2 1980

7. Piaţă comerciale (inclusiv hala), indiferent de suprafaţa ocupată 8400

IV. Unităţi ale comerţului ambulant

1. Pavilioan, cu suprafaţa:

– pînă la 25 m2

– de la 26 m2 pînă la 50 m2

– de la 51m2 şi pînă la 100 m2

– de la 100 m2 pînă la 200 m2

– mai mare de 200 m2

1980

2970

4200

4400

5200

2. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 (Poşta Moldovei) 1000

3. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 2000

4. Chioşc (gheretă), care vînd articole din tutun, cu suprafaţa pînă la 12 m2 3000

V. Unităţi ale alimentaţiei publice :

1. Complex de alimentaţie publică (care cuprinde în aceeaşi clădire două sau mai multe unităţi de alimentaţie publică) 7000

2. Restaurant, sălă de ceremonii, cramă, pentru o sală cu suprafața :

– pina la 25 m2

– de la 26-50 m2

– de la 51-100 m2

– mai mult de 100 m2

 

 

7000

10000

20000

50000

3.

Bar, disco (video)-bar, bar-biliard, cafenea-bar, crîşmă 5130

4. Cofetărie, cafenea pentru copii, internet-cafenea, masuri recreative pentru copii, cu suprafaţa:

– pînă la 50 m2

– de la 51 m2 pînă la 100 m2

– mai mult de 100 m2

 

1980

2970

5130

5. Cantină, bodegă, pizzerie, plăcintărie, Fast-Food, cu suprafaţa:

 

– pînă la 50 m2

– de la 51 m2 pînă la 100 m2

– mai mult de 100 m2

1980

2970

5130

6. Terasă/grădină de vară, cafenea de vară (minicafenea) pentru 1 m2 1980

VI. Unităţile de prestate a serviciilor:

Activitati ale agentiilor de voiaj si ale gizilor 1980

Activitati ale agentiilor imobiliare 5940

Hoteluri 2000

Închirierea autoturizmelor 5940

Închirierea altor mijloace de transport 5940

Închirierea masinilori,echipamentelor și utilajului 5940

Închirierea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul , inclusiv a calculatoarelor 2970

Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodaresc 2970

Întreţinerea şi reparaţia masinilor de birou şi a tehnicii de calcul (inclusiv a calculatoarelor) cu suprafața:

pînă la 25 m2

de la 25 m2

 

2970

5940

Prestarea serviciilor medicale,inclusiv optice: 3300

Servicii în construcție, reparații, amenajarea teritoriului și a clădirilor: 5940

Servicii de producere și comercializare a betonului, materialelor din gips 7000

Servicii de preparare a mezelurilor din carne de porc, carne de pasare și iepure 2200

Activitaţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor 1980

Activitaţi fotografice 2970

Activităţi de secretariat şi traducere 3740

Activitaţi ale bazelor şi amenajărilor sportive 1980

Spălarea,curăţirea şi vopsirea textilelor şi a blănurilor 1980

Servicii ale frizeriilor şi alte servicii cosmetodologice ale cabinetelor de cosmetică 2970

Activităţi de pompe funebre şi servicii similare 2970

Activităţi de întreţinere corporală 2970

Prestarea serviciilor caselor de amanet 4400

Prestarea serviciilor de geodezie, topografie, proectare, evaluare și expertiză 4400

Prestarea serviciilor de intermedieri în comerț și servicii, comerțul prin intermediul caselor de comenzi și magazine onlain 3300

Prestarea serviciilor de morărit – făină,ulei și amestecuri granulate pentru 1 (una ) încăpere cu suprafața:

– pînă la 20 m2

– de la 21 m2 pînă la 30 m2

– Mai mult de 30 m2

3300

3850

4400

Servicii de instruire a conducătorilor auto 6000

Servicii de consultanță,contabilitate și audit 2860

Servicii de confecționare și reparație a articolelor din fer și metale preșioase 3300

Servicii prin intermediul terminalelor de plati electronice 1100

Prestarea serviciilor de asigurări 5500

 

Prestarea serviciilor de microfinanțare 5500

Prestarea serviciilor de telecomunicație (telefonie, internet, televiziune) 5940

Servicii de fabricare a mobilei,obiectelor din lemn din locurile unde se stochează marfa 3300

Primirea comenzilor și realizarea articolelor din PVC (masă plastică,lemn) din locurile unde se stochiază marfa 6000

Alte activitaţi de servicii individuale,care nu sunt incluse în listă 3960

Casa de deservire, atelier de confecţionare, reparaţii articolelor de uz casnic, aur şi a obiectelor personale 2750/un atelier

Saună, indiferent de suprafaţa ocupată: 5940

Bazin de înot, indiferent de suprafaţa ocupată: 6400

Sală de compiutere, sălă de antrenamente cu utilaj sportiv 1980

WC (veceu) public 1980

Unitate pentru colectarea sticlei, maculaturii 1980

Unitate pentru colectarea a fierului uzat 5940

VII. Obiectele, activitatea căror este legată cu jocurile de noroc şi jocurile pe bani

1. Cazinou, sălă de joc : 200000

2. Obiectele pentru realizarea biletelor de loterie, pentru punerea pariurilor şi mizelor: 100000

VIII. Unităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor:

1. Unităţile, care acordă deservirea mecanică, repararea motoarelor electrice, mecanice; repararea echipamentului electric, întreţinerea curentă, repararea caroseriilor, a pieselor mijloacelor de transport; pulverizarea vopselei şi vopsitul; repararea parbrizelor şi a ferestrelor; protecţia împotriva coroziunii; instalarea părţilor şi accesoriilor; de asemenea întreţinerea şi reparaţia autovechiculelor la comanda pentru 1 unitate

– pentru 2 unități și mai multe – suma se măreste pentru fiecare atilier a cite 1800 lei de 1 unitate

 

5940

 

3. Unităţile, care acordă serviciile de reparare a anvelopelor, instalarea sau schimbarea lor: 1980

4. Unităţile, care acordă serviciile de spălare, curăţare şi lustruire a mijloacelor auto indiferent de suprafaţa ocupată: pentru 1 unitate

– pentru 2 unitati si mai multe – suma se mareste pentru fiecare boxa a cite 1800 lei de

1 unitate

 

5940

 

*Notă:

1. În suprafaţa totală a unitaţii de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială se include suprafaţa sălii pentru deservirea vizitatorilor (inclusiv săli pentru petrecerea discotecilor, demonstrarea filmelor şi programelor video, sălilor cu instalarea meselor de biliard, săli pentru compiutere, săli de sport, săli pentru baie şi duş, încăperile de recreere şi agrement care sunt puse la dispoziţia vizitatorilor).

Pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii incluse în Gr.II, în suprafaţa totală se include: suprafeţe funcţionale (terenuri, şuri, depozite) pentru păstrarea mărfurilor şi încăperi spre expunerea acestora şi efectuarea operaţiunilor de casă la vînzarea mărfurilor.

Nu se include în suprafaţa unităţii comerciale şi/sau de prestări servicii suprafaţa terasei şi a terenului destinat parcării auto.

Dacă există terasă, se stabileşte plata suplimentară din calculul 100 lei pentru 1m2 pe an,( cu aplicarea suplimentară a coeficientului teritorial de amplasre).

2. Coeficientul teritorial de amplasre a unităţii în dependenţă de zona oraşului, constituie:

1,2 – pentru I zonă: – bd.M.Eminescu, str. şi str-la D.Cantemir, piaţa nr.1 şi piaţa nr.2, Gara Auto, str.Gagarin, str.Unirii, str.Ana şi Alexandru, şos.Tighinei pînă la nr.30, str.Ştefan cel Mare pînă la nr.30, str. Meşterul Stanciu, str. Şciusev, str. Gorkii, str.Mateevici pînă la nr.30, str.Păcii pînă la nr.30.