Consultare publiсă

   DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-16

                                                                                   din 18  ianuarie 2016

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 1-a

extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:

 

1.Să se convoace şedinţa a 1-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 25.01.2017, la orele 10.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

ORDINEA DE ZI:

 

1.Cu privire la corelarea bugetului orășenesc pentru anul 2017 la Legea bugetului de stat.

Raportor: Bocearov Maria, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

2.1 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea  bugetului orășenesc Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Bocearov Maria, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

2.2 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea  bugetului orășenesc Căuşeni pentru anul 2017” .

Raportor: Bocearov Maria, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

 

 

Primar                                                                          Grigore Repeşciuc

 

 

 

 

Primăria orașului Căușeni informează toate părțile interesate despre inițierea elaborării deciziilor și consultarea publică pe marginea următoarelor proiecte de decizie:

 

                                                                                               DECIZIE nr.1/1                                               PROIECT

din 25 ianuarie  2017

Cu privire la corelarea bugetului

orașenesc pentru  anul 2017

la Legea bugetului de stat

 

Avînd în vedere, că conform  Legii Bugetului de Stat  nr. 279 din 16.12.2016 sau majorat normativele de  alimentație a copiilor din instituțiile preșcolare pentru anul 2017 și transferurile  cu destinație specială din  pe anul 2017 sunt majorate cu 76,9 mii lei,

În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar – fiscale, nr.181 din 25.07.2014 art. 55(5),

în baza art.23 al Legii privind finanţele publice locale, nr.397 XV din 16 octombrie 2003,

art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1. Se corelează bugetul orășenesc pentru anul 2017, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Căuşeni nr.13/1 din 16 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2017,,  la Legea bugetului de stat nr.279 din 16 decembrie 2016, după cum urmează:

1.1 Anexa nr.1 ,,Indicatorii generali şi sursele de finanţare a bugetului orășenesc Căuşeni pentru anul 2017” se corelează la aliniatele „VENITURI, total”,  ,,inclusiv transferurile de la bugetul de stat,,  şi „CHELTUIELI, total” în coloana “Suma ,mii lei” suma se  majorează cu 76,9 mii lei.

1.2 Anexa nr.2 „Componenţa veniturilor bugetului orășenesc Căuşeni pentru anul 2017” la aliniatele „Venituri total: inclusiv„ și la aliniatul „Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I” , ,,Cod Eco (k-4) 1912” în coloana “Suma, mii lei” suma se  majorează cu 76,9 mii lei.

1.3 Anexa nr 3 „Resursele şi cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificaţiei funcţionale şi pe program pe anul 2017,,  în aliniatele “Cheltuieli recurente  în total,”   și în aliniatul ,,Învățămint,,  coloana   ,,Program ,subprogram 8802,, în coloana “Suma, mii lei” suma se  majorează cu 76,9 mii lei, în continuare după text.

2.Prezenta Decizie se comunică:

   – Primarului oraşului Căuşeni;

   – Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   – Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   – Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

       

    

Primar                                                                                          Grigore Repeșciuc

 

Specialist                                                                                      Bocearov Maria

 

Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni                                   Ala Cucoș-Chiselița

 

 

Avizat: Șipitca D

 

 

 

 

                                                                                                                     DECIZIE nr.1/2.1                            PROIECT 

din 25 ianuarie  2017

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu

privire la aprobarea  bugetului orășenesc Căuşeni

pentru anul 2017”

 

Avînd în vedere, că cod IBAN – la vînzarea terenurilor  nu se generează în sistemul  Informațional al Ministerului Finanțe, pîna la momentul  planificării sumelor încasate de la vînzarea terenurilor, și în rezultatul estimărilor prealabile făcute de inginerul cadastral al primăriei, precum că în anul 2017  se preconizează de  a încasa suma de 1000000 lei de la vînzarea terenurilor,                                           

În conformitate cu art.13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea  bugetului orășenesc Căuşeni pentru anul 2017,, după cum urmează:

1.1 În anexa nr.1 „ Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2017”  la capitolul IV  „SURSE DE FINANȚARE, total (activefinanciare+datorii-modificarea soldului de mijloace bănești)” după rîndul „ Sold mijloace bănești la sfîrșitul perioadei „ – se adăugă un rînd nou – ,,Realizarea terenurilor,, cu coloanele ,,,cod ECO 371210,, și  coloana ,,Suma mii lei, suma de 1000000  lei,,

 1.2 În anexa nr.3 “Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației funcționale și pe programe pe anul 2017 „ se modifică și anume:

a)    În rîndul ,,Servicii în domeniul economiei,,  coloana ,,Program subprogram 6402,, în coloana ,,Suma mii lei,, cifrele se majorează cu 850 mii lei.

b)    În rîndul ,,Învățămint“ coloana ,,Program subprogram  8802,, în coloana ,,Suma mii lei,,  cifrele se majoreaza cu 150 mii lei, în continuare după text.

 

2.Prezenta Decizie se comunică:

   – Primarului oraşului Căuşeni;

   – Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   – Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   – Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

       

    

Primar                                                                                          Grigore Repeșciuc

 

Specialist                                                                                      Bocearov Maria

 

Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni                                   Ala Cucoș-Chiselița

 

 

Avizat: Șipitca D

 

 

 

 

 

                                                                                      DECIZIE nr. 1/2.2                              PROIECT

din 25 ianuarie  2017

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu

privire la aprobarea  bugetului orășenesc Căuşeni

pentru anul 2017”

 

Avind în vedere, că cod IBAN – la donațiile făcute de diferiti agenți economici nu se generează în  Sistemul Informațional al Ministerului de Finanțe , pîna la momentul  planificării acestor sume, și în rezultatul estimărilor prealabile făcute specialiștii primăriei precum,  că în anul 2017  se preconizează de  a încasa suma de 10000 lei,

În conformitate cu art.13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.13/1 din 16.12.2016 „Cu privire la aprobarea  bugetului orășenesc Căuşeni pentru anul 2017,, după cum urmează:

1.1 În anexa nr.1 „Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului orășenesc Căușeni 2017” la capitolul „ I. VENITURI, total„ și „CHELTUIELI, total” în coloana ,,Suma, mii lei,, suma se majorează cu 10000 lei.

1.2 În  Anexa nr.2 ,, Componența veniturilor bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2017,, se modifică și anume:

a) la rîndul ,,Venituri total, inclusiv,, în coloana ,,Suma, mii lei,, suma se majorează cu 10000  lei.

b) după rîndul ,,Amenzi și sancțiuni contravenționale,, se adaugă un  rînd nou și anume:

Denumirea Cod Eco (k4) Suma mii lei
Donații voluntare interne 1441 10,0

1.3 În Anexa nr.3 “Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației funcționale și pe programe pe anul 2017„ în rîndul ,,Cheltuieli recurente, în total,, și  rîndul ,,Dezvoltarea culturii,, ,,Program subprogram 8502,, în coloana ,,Suma, mii lei,,cifrele se majorează cu 10000 lei, în continuare după text.

 

2.Prezenta Decizie se comunică:

   – Primarului oraşului Căuşeni;

   – Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   – Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   – Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

       

    

Primar                                                                                          Grigore Repeșciuc

 

Specialist                                                                                      Bocearov Maria

 

Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni                                   Ala Cucoș-Chiselița

 

 

Avizat: Șipitca D

 

Toate părțile interesate au dreptul de a participa, conform legislației în vigoare, la orice etapă a procesului decizional.

În scopul obținerii informației referitoare la procesul decizional, inclusiv să primiți proiectele de decizie insoțiet de materialele aferente , în condițiile Legii privind accesul la informație, vă puteți adresa în sala mică(etajul1), anticamera primăriei or. Căușeni, panoul informativ și pagina web a primăriei or. Căușeni.

Telefoane de contact: 0243-22144, 22233.

Recomandațiile pe marginea proiectului de decizie le puteți expedia pînă la data de 25.01.2017, ora 09.00:

– pe adresa: or. Căușeni, str. M. Radu, 3,

– le puteți depune personal în anticamera primăriei

– adresa de e-mail a primăriei: primaria@causeni.org

Date de contact a persoanelor responsabile de recepționarea și examinarea recomandărilor :

Ala Cucoș-Chiselița, secretarul Consiliului orășenesc Căușeni, tel. 0243-22144

Natalia Mungiu, specialist, tel. 0243-22233