Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

Primăria orașului Căușeni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef din cadrul primăriei or. Căușeni

 

Scopul general al funcției: organizarea corectă a evidenței contabile, a utilizării mijloacelor bugetare și a fondurilor fixe.

 

Sarcinile de bază:

– Asigurarea organizării eficiente a activităților financiar-contabile a autorității publice;

– Elaborarea calculelor de deviz pentru bugetul orășenesc

– Asigurarea evidenței contabile a veniturilor și cheltuielilor bugetare și extrabugetare

– Asigurarea instruirii persoanelor responsabile și controlul asupra corectitudinii documentelor contabile și a caraterului legitim a operațiunilor efectuate

 

Condițiile de participare la concurs:

 

Condiții de bază

– Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

– Posedarea limbii de stat;

– Neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstä;

– Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

– Ne privarea de dreptul de a ocupa funcții publice

 

Cerințele speciale

 

Studii – studii superioare de licență sau echivalente în finanțe publice, economie sau contabilitate.

 

Experiența profesională:

 

Prioritate vor avea candidații cu experiență în domeniu

 

Cunoștințe – cunoașterea legislației în domeniul finanțelor publice, managementul finanțelor publice, lucrul de programare de utilizare a calculatorului.

 

Abilități – să utilizeze mijloacele tehnice de birou, si coordoneze si organizeze lucrul în echipă, să poată aplana situațiile de conflict prin comunicare eficientă verbală, si negocieze, să poată efectua instruirea si controlul lucrului încredințat.

Atitudini/Comportamentele — responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, loialitate, receptivitate la idei noi, tendință către dezvoltare profesională continuă, etc.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs

a)formularul de participare

b)copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă

e) certificatul medical;

j) cazierul judiciar

 

1. Formularul de participare poate fi solicitat la sediul autorității publice.

2. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. In instanța în care dosarul de concurs se depune prin posta sau e-mail, această prevederile se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. In acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea ne-emiterii actului administrativ de numire.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 05 decembrie 2017

Telefon 0243 23203, e-mail:primaria@causeni.org , adresa poștală – or. Căușeni str. M. Radu, 3, persoana de contact – Vasluian Maria.

 

Bibliografia:

* Constituția Republicii Molova;

* Acte normative în domeniul serviciul public;

*Acte normative în domeniul administrației publice locale;

* Acte normative în domeniul de specialitate

Bibliografia

* Acte normative în domeniul serviciul public

Legea nr. 158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcția publică statutul funcționarului public

Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii a intereselor personale

Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea combaterea corupției

Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare

Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

Legea 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;

 

Hotărârea Guvernului republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici.

* Acte normative în domeniul administrației publice locale

Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală

Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

*Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale

Legea nr. 1308 —XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ modul de vînzare- cumpărare a pământului

Legea nr. 1163 —XIII din 24 aprilie 1997 Codul fiscal

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014

Ordinul MF nr.94 din 31 decembrie 2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituțiilor publice finanțate de la buget

Ordinul privind Clasificația bugetară nr. 208 din 24.12,2015