Proiectul bugetului orașului Căușeni pentru anul 2018

PROIECT

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 11/1 

 din 24 noiembrie 2017


Cu privire la aprobarea bugetului

orășenesc Căușeni pentru anul 2018

 

În conformitate cu prevederile  art. 24 (1) lit.a) a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014,

în conformitate art. 5(3), 8, 18, 19, 20 (3), (4), 22 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, cu modificările operate,

în temeiul art.3 lit.a), 4(1), ar.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr. 435-XVI din 28.12.2006;

cu  art. 3, 9, 10(1) (2), 14(1), (2) lit. a), n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se aprobă bugetul orășenesc Căușeni pentru anul 2018 la venituri în sumă de 32726,6 mii lei, la cheltuieli în sumă de 32726,6 mii lei.

2. Se aprobă:

– indicatorii generali și sursele de finanțare a bugetului orășenesc Căușeni  pentru anul 2018,  conform  anexa nr.1;

-sinteza veniturilor bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2018, conform anexei nr.2;

-transferurile de la bugetul de stat către bugetul orășenesc Căușeni, conform anexei nr.2  (cod Eco (K4)1912);

-resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației funcționale și pe programe, conform anexei nr.3;

-cote impozitelor și taxelor locale ce vor fi încasate în buget orășenesc Căușeni,  conform anexei nr.4;

-nomenclatorul tarifelor pentru  prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice finanţate din  bugetul orășenesc Căușeni, conform anexei nr.5;

-componența veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul orășenesc Căușeni pe anul 2018, conform anexei nr.6;

-efectivul-limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul orășenesc Căușeni, conform anexei nr.7;

-cuantumul fondului de rezervă a bugetului orășenesc Căușeni, se stabilește în sumă de 200 mii lei.

3. Plata consilierilor Consiliului orășenesc Căușeni pentru participarea la fiecare ședință  se stabilește în sumă de 300 lei.

4.Primăria or. Căușeni va asigura:

– dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemului informaţional de management financiar;

– legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;

– utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat;

-contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice;

-raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

5. Contabilul-șef al Primăriei or. Căușeni, va analiza sistematic executarea bugetului orășenesc Căușeni şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.

6. Se autorizează Primarul or. Căușeni, Grigore Repeșciuc cu rolul de administrator de buget.

7. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Primarului or. Căușeni Grigore Repeșciuc.

8.Prezenta Decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

9.Prezenţa Decizie se comunică:

 – Primarului oraşului Căuşeni;

 – Direcţiei finanţe Căuşeni;

 – Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

 – Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

      – Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

Primarul                                                                                    Grigore Repeșiuc

Specialist                                                                                   Maria Bocearov

Contabil-șef interimar                                                                Ina Bejan

Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni                                 Ala Cucoș-Chiselița

Avizat:Șipitca D.

 

 


Anexa nr.1

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 11/1din  24 noiembrie 2017


 

 

Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului orășenesc Căușeni

 pentru anul 2018 

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
I. VENITURI, total 1 32726,6
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 19750,3
II. CHELTUIELI, total 2+3 32726,6
inclusiv transferuri către bugetele UAT de nivelul întîi 19750,3
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 0
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total(active financiare+datorii+modificarea soldului de mijloace banesti) 4+5+9 0
inclusiv conform clasificatiei economice (k3) 0
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561 0
Împrumuturi recreditate între bugetul de nivelu II și bugetele locale 563 0
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 0
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930 0

 


 Anexa nr.2

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 11/1din  24 noiembrie 2017


Sinteza veniturilor bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2018

 

Denumirea Cod Eco (k4) Suma, mii lei
Venituri total: inclusiv   32726,6
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 4405
Impozitul funciar 1131 470,3
Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 2020
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 10
Taxe pentru servicii specifice 1144 4074
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru practicarea unor genuri de activitate 1145 250,0
Renta 1415 110,0
Taxe şi plăţi administrative 1422 45,0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 1552
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 1431 30
Alte venituri 1451 0
Donatii voluntare interne 1441 10
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 19750,3

 


Anexa nr.3

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 11/1din  24 noiembrie 2017


 

 

Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni

conform clasificașiei funcționale și pe program

Denumirea Cod Suma, mii lei
     Cheltuieli recurente, în total   32726,6
          inclusiv cheltuieli de personal 14222,9
     Investiții capitale, în total   0
Servicii de stat cu destinaţie generală 01 3435,6
      Resurse, total   3435,6
            Resurse generale 1 3211,6
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 224
      Cheltuieli, total   3435,6
Exercitarea guvernării 0301 3435,6
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 200,0
Servicii în domeniul economiei 04 2026,7
      Resurse, total   2026,7
            Resurse generale 1 2026,7
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 0
      Cheltuieli, total   2026,7
Administrarea patrimoniului de stat 5009 0
Dezvoltarea drumurilor 6402 2026,7
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 4720
      Resurse, total   4720
            Resurse generale 1 4720
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 0
      Cheltuieli, total   4720
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 4720
Iluminarea stradală 7505 950
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 953,0
      Resurse, total   953,0
            Resurse generale 1 928,0
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 25
      Cheltuieli, total   953,0
Dezvoltarea culturii 8502 953,0
Învăţămînt 09 19368,3
      Resurse, total   19368,3
            Resurse generale 1 18121,8
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1246,5
      Cheltuieli, total   19368,3
Educație timpurie 8802 19368,3
Protecţia socială 10 600,0
      Resurse, total   600
            Resurse generale 1 519,5
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 80,5
      Cheltuieli, total   600
Susținerea suplimentară a unor categorii de populație 9019 600
Aprovizionare cu apă și canalizare 7503 473,0
Resurse,total 473,0
Resurse generale 1 473,0
Resurse colectate de autorități (instituții bugetare) 2 0
Cheltuieli, total 473,0
Aprovizionare cu apă 0630 473,0

 


Anexa nr.4

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 11/1din  24 noiembrie 2017


 

Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate

 în bugetul orășenesc Căușeni în anul 2018  (cu 10 %)

 

1. Cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare

 

                        Nr d/o Denumirea impozitului sau taxelor Baza impozabilă şi/sau obiectului impunerii Cota impozitului sau taxei Înlesnirile fiscale
1.

 

Impozitul funciar:

1)   pentru terenurile cu destinaţie agricolă:

 

 

a)toate terenurile, altele decît  cele destinate fîneţelor şi păşunilor:

– care au indici cadastrali

 

– care nu au indici cadastrali

 

 

 

 

1,5 lei pentru

1 grad-hectar;

110 lei pentru   1 hectar;

Sînt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pămînt:

a) sînt ocupate de rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, grădini botanice;

b) sînt destinate fondului silvic şi fondului apelor, în cazul în care nu sînt antrenate în activitate de producţie;

c) sînt folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil agricol şi silvic în scopuri ştiinţifice şi instructive;

d) sînt ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod;

e) sînt ocupate de instituţiile  de cultură, de artă, de cinematografie, de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii; de complexele sportive şi de agrement (cu excepţia celor ocupate de instituţiile balneare), precum şi de monumentele naturii, istoriei şi culturii, a căror finanţare se face de la bugetul de stat sau din contul mijloacelor sindicatelor;

f) sînt atribuite permanent căilor ferate, drumurilor auto publice, porturilor fluviale şi pistelor de decolare;

g) sînt atribuite zonelor frontierei de stat;

h) sînt de uz public în localităţi;

i) sînt atribuite pentru scopuri agricole, la momentul atribuirii fiind recunoscute distruse, dar ulterior restabilite – pe o perioadă de 5 ani.

j) sînt supuse poluării chimice, radioactive şi de altă natură dacă Guvernul a stabilit restricţii privind practicarea agriculturii pe aceste terenuri, conform legislaţiei în viguare.

b)terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:

– care au indici cadastrali

 

– care nu au indici cadastrali

 

0,75 lei pentru  1 grad-hectar;

– 55 lei pentru   1 hectar;

c)terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică
d)terenuri pentru grădini şi terenurile  pentru  întovărăşirile pomicole, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 2 lei pentru   100 m2;

a)     2) pentru terenurile din extravilan, altele decît cele cu destinaţie agricolă:

a)terenurile pe care sunt amplasate construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 350 lei pentru   1 hectar.
b)terenurile pe care sînt amplasate clădiri şi terenurile, altele decît cele specificate la pct.2 lit.a), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 70 lei pentru     1 hectar.

b)    3) pentru terenurile din intravilanul oraşului:

a)terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu 2 lei pentru   100 m2;
b)terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate  

10 lei        pentru 100 m2;

c) terenurile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă

 

0,2 % din valoarea estimată (sau costul)  terenurilor
2. Impozitul pe bunurile imobiliare:

a)     1)  pentru persoanele fizice cetățeni:

 

a)                bunurile imobile cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale)

 

0,09% valoarea estimată (sau costul)  bunurilor imobile

De impozitul pe bunurile imobiliare sînt scutiţi:

a) autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

b) societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor societăţi;

c)organizaţiile religioase – pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;

d) persoanele de vîrstă pensionară, invalizii de gradul I şi II, invalizii din copilărie, invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

e) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, acţiunile de luptă din Afghanistan  şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

f) familiile care au copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilităţi;

g) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea, conform legislaţiei în viguare.

b)  bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă (inclusiv garaje)

0,4% valoarea estimată (sau costul)  bunurilor imobile

2)pentru persoanele juridice și fizice  înregistrate în calitate de intreprinzător din valoarea estimată (de piata) a bunurilor imobile

3)    impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice

a)  bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv bunurile imobile date în arendă sau locaţiune

b)bunurile  imobile  cu destinație agricolă

a)     Toate  tipurile de bunuri  imobile

0,3 % din valoarea estimativă  la BIT(sau costul) bunurilor  imobile din valoarea de bilanț

0,3%  din valoarea de bilanț ,sau din valoarea estimată la BIT

 

0,3% din valoarea de bilanț

3.

 

Taxă pentru amenajarea teritoriului

 

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor  în cazul

în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

 

 300 -lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi,pentru fondatorii de gospodarii taranesti – 300 lei anual 1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele fizice (invalizi, pensionari) şi persoanele juridice ai căror număr de invalizi şi pensionari depăşeşte nivelul de 50 la sută din numărul scriptic total

3. Fondatorii gospodăriilor  ţărăneşti (de fermier) care au atins vârsta de pensionare

4. Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul or.Căuşeni

 

Venitul din vînzări a  bunurilor  declarate la licitaţie sau valoarea  biletelor de loterie emise

 

0,2 % Organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării  rambursării datoriilor la credite, acoperii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale
5. Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor

 

 

Venitul din vînzări a serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte  mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului,presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale

6. Taxa de aplicare a simbolicii locale Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală 0,1 %
7. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (cu excepţia celor amplasate total în zona de protecţie a drumurilor) Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii , amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate Conform anexei 2.Taxelor locale pentru amplasarea unităţilor

comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2018

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.
8. Taxă de piaţă

 

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei; 30  lei anual pentru fiecare metru pătrat Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.
9. Taxă pentru cazare

 

Venitul din vînzări a serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare; 15 % Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
10. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti Unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri –   pînă la 9 locuri- 400 lei lunar; de la 10 pînă la 17 locuri – 800 lei lunar;

–   mai mult de 17  locuri –1000 lei  lunar.

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
11.

 

 

 

Taxă pentru parcare

 

 

 

Venitul din vînzări  a  serviciilor de parcare prestart şi suprafaţa parcării

 

10 lei  anual pentru fiecare metru pătrat

 

 

1. Autorităţile publice şi

instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele cu afecţiuni ale aparatului locomotor care folosesc autoturisme cu dirijare manuală

12. Taxa pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei(feţelor) dispozitivului publicitar 350 lei anual pentru fiecare metru pătrat Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

 

2.Taxele locale pentru amplasarea unităţilor  

comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2018      

Gr./subgr. Tipul unităţilor comerciale şi/sau

de prestări servicii , suprafaţa

  Taxa

(lei)

I. Unităţi comerciale cu asortiment universal de mărfuri
1. Magazin universal                                                                                                                                18400
II. Magazine de produse alimentare, magazine de mărfuri industriale, magazine specializate, magazine mixte
1. Magazin, cu suprafaţa:

–      pînă la  25 m2

–      de la 26 şi pînă la  50 m2 

–      de la 51 şi pînă la  100 m2 

–      de la 101 şi pînă la  200 m2

–      de la 201 şi pînă la  300 m2

–      de la 301 m2  pînă la 400 m2

–      de la 401 mpînă la 1000 m2

 

2178

2541

3146

3460

4356

4840

5632

2. Magazin, magazin-depozit „cu amănuntul și ridicata” (de vînzare a materialelor de construcţie)  11000
3. Magazin,magazin – depozit (de vînzare a produse alimentare, mărfuri industriale),  „cu ridicata și cu amăănuntul”,  11000
III. Diverse unități comerciale cu amanuntul şi/ sau cu ridicata, alte magazine specializate:
1. Staţie PECO (de alimentare cu petrol şi/sau gaz) 150000
2. Bază de petrol 150000
3. Farmacii, inclusiv filialele

 

60000
4. Farmacii veterinare                                                                              12000
5.

 

Librărie, papetărie (birotica), cu suprafaţa:

–      pînă la 20 m2

–      de la 20 m2 pînă la 50 m

–      mai mult de 50 m2

 

5280

6270

7040

6. Secţia comercială (boutique), cu suprafaţa pînă la 30 m2 2178
7. Piaţă comerciale (inclusiv hala), indiferent de suprafaţa ocupată 9240
IV. Unităţi ale comerţului ambulant
1. Pavilioan, cu suprafaţa:

–          pînă la 25 m2

–          de la 26 m2 pînă la 50 m2

–          de la 51m2 şi  pînă la 100 m2

–          de la 100 m2 pînă la 200 m2

–          mai mare de 200 m2

 

2178

3267

4620

4840

5720

2. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 (Poşta Moldovei) 1100
3. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 2200
4. Chioşc (gheretă), care vînd articole din tutun, cu suprafaţa pînă la 12 m2 3300
V. Unităţi ale alimentaţiei publice :
1. Complex de alimentaţie publică (care cuprinde în aceeaşi clădire două sau mai multe unităţi de alimentaţie publică)   7700
2. Restaurant, sălă de ceremonii, cramă, pentru o sală cu suprafața :

– pina  la 25  m2

– de la 26-50  m2

– de la 51-100  m2

– mai mult de 100 m2

 

 

 

7700

11000

22000

55000

3.

 

Bar, disco (video)-bar,  bar-biliard, cafenea-bar, crîşmă      5643
4. Cofetărie, cafenea pentru copii, internet-cafenea, masuri recreative pentru copii, cu suprafaţa:

–      pînă la 50 m2

–      de la 51 m2 pînă la 100 m2

–      mai mult de 100 m2

 

 

2178

3267

5643

5. Cantină, bodegă, pizzerie, plăcintărie, Fast-Food,  cu suprafaţa:

 

–     pînă la 50 m2

–      de la 51 m2 pînă la 100 m2

–      mai mult de 100 m2

 

2178

3267

5643

6. Terasă/grădină de vară, cafenea de vară (minicafenea) 2178
VI. Unităţile de prestate a serviciilor:
Activitati ale agentiilor de voiaj si ale gizilor 2178
Activitati ale agentiilor imobiliare 6000
Hoteluri 2200
Închirierea autoturizmelor 5940
Închirierea altor mijloace de transport 5940
Închirierea masinilori,echipamentelor și utilajului 5940
Închirierea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul , inclusiv a calculatoarelor 2970
Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodaresc 2970
Întreţinerea  şi reparaţia masinilor de birou şi a tehnicii de calcul (inclusiv a calculatoarelor) cu suprafața:

pînă  la 25 m2

de la 25 m2

 

 

3000

6000

Prestarea serviciilor medicale,inclusiv optice: 3630
Servicii  în construcție, reparații, amenajarea teritoriului și a clădirilor: 5940
Servicii de producere și comercializare a betonului, materialelor din  gips 11000
Servicii de preparare a mezelurilor din carne de porc, carne de pasare și iepure 2400
Activitaţi de întreţinere  şi curăţare  a clădirilor 2178
Activitaţi fotografice 2970
Activităţi de secretariat şi traducere 3740
Activitaţi ale bazelor şi amenajărilor sportive <