Regulile de întreținere a câinilor și pisicilor pe teritoriul orașului Căușeni

PROIECT

 

D E C I Z I A  nr. 1/____

din  02 februarie  2018

 

 

Cu privire la  aprobarea Regulamentului privind

regulele de întreținere a cîinilor și pisicilor pe

teritoriul orașului Căușeni

 

În vederea ameliorării situaţiei epizootice, soluţionării problemei animalelor fără supraveghere și fără stăpân, reglementării modalităţii şi întreţinere a pisicilor şi cîinilor de pe teritoriul oraşului Căușeni,

În scopul îndeplinirii Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.494 din 06.05.1998 “Cu privire la măsurile de combatere şi profilaxie a rabiei”, precum şi regulile de întreţinere a cîinilor în localităţile Republicii Moldova (ordinul Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului nr.426 din 27.10.2000).

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 (1), (2), lit. s1), 19 (3), 20 (5)  art.40 (1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

1. Se aprobă Regulamentul privind regulele de întreținere a cîinilor și pisicilor pe

teritoriul orașului Căușeni, conform anexei nr.1 parte integrată a prezentei Decizii.

 

2. Executarea prezentei Decizii se pune în sarcina șefului Î.M. ,,Salubrizare și Amenajare Căușeni,,.

3.Prezenta Decizie se comunică:

– Primarului or. Căușeni;

– Șefului Î.M. ,,Salubrizare și Amenajare Căușeni,,

– Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

– Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

Primar                                                                                     Grigore Repeşciuc

 

Secretarul  Consiliului orăşenesc Căuşeni                           Ala Cucoş-Chiseliţa

Avizat: Jurist Șipitca D.

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie

,, Cu privire la aprobarea regulelor de întreținere

 a cîinilor și pisicilor pe teritoriul orașului Căușeni,,

  

Regulile cu privire la întreținerea câinilor și pisicilor pe teritoriul orașului Căușeni, au fost elaborate, în temeiul art. 14 alin (2) lit s1 ) din Legea nr. 436-XVI din 28.10.2006 privind administraţia publică locală, în vederea ameliorării situaţiei epizootice, soluţionării problemei animalelor fără supraveghere și fără stăpân, reglementării modalităţii şi întreţinere a pisicilor şi cîinilor de pe teritoriul oraşului Căușeni şi pentru îndeplinirea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.494 din 06.05.1998 “Cu privire la măsurile de combatere şi profilaxie a rabiei”, precum şi regulile de întreţinere a cîinilor în localităţile Republicii Moldova (ordinul Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului nr.426 din 27.10.2000). Problema întreținerii câinilor și pisicilor pe teritoriul orașului este una de actualitate. De asemenea numărul crescând al animalelor vagabonde reprezintă un risc iminent pentru igienă, sănătatea şi securitatea locuitorilor orașului. Prezentele Reguli au ca scop unificarea eforturilor tuturor instituțiilor şi persoanelor interesate în soluţionarea problemelor deţinerii, evidenţei şi vaccinării câinilor şi pisicilor, respectării normelor şi regulilor sanitar-veterinare şi de întreţinere a câinilor şi pisicilor pentru a asigura locuitorilor orașului Căușeni un mod civilizat de existenţă.

 

 

 

 

Anexă nr.1

 la decizia Consiliului

orăşenesc Căușeni nr.1/__ din 02.02.2018

 

 

 

R E G U L I L E

 DE ÎNTREŢINERE A CÂINILOR ȘI PISICILOR

PE TERITORIUL ORAȘULUI CĂUȘENI

 

 I.DISPOZIŢII GENERALE

 

 1. Prezentele Reguli sunt elaborate în scopul reglementării modalităţii de întreţinere a câinilor şi pisicilor şi a soluţionării problemei animalelor fără supraveghere și fără stăpân în orașul Căușeni.

2. Prevederile prezentelor Reguli stabilesc drepturile şi obligațiunile persoanelor fizice şi juridice indiferent de forma lor juridică de organizare, care sunt proprietari, posesori sau îngrijitori temporari de câini şi/sau pisici, pentru care şi-a asumat responsabilitatea întreţinerii, denumiți în continuare deținători de câini şi pisici, în vederea prevenirii şi evitării rabiei şi altor boli infecţioase, comune animalelor şi omului.

3. Prezentele Reguli au în calitate de obiective unificarea eforturilor tuturor instituțiilor şi persoanelor interesate în soluţionarea problemelor deţinerii, evidenţei şi vaccinării câinilor şi pisicilor, achitării taxelor locale, stabilite de către autoritatea publică locală, respectării  normelor şi regulilor sanitar-veterinare şi de întreţinere a câinilor şi pisicilor pentru a asigura locuitorilor orașului Căușeni un mod civilizat de existenţă.

4. Prevederile prezentelor Reguli sunt obligatorii pentru toţi deținători de câini şi pisici.

5. Prezentele Reguli prevăd noţiunile:

– câini periculoși sunt câinii care aparțin următoarelor rase: Pit Bull, Boerbull, Bandog, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor;

– câini agresivi sunt câinii care fără să fie provocați, mușcă sau atacă persoane sau animale domestice.

– animalele fără supraveghere sau fără stăpân (animale vagabonde) – orice câine sau pisică care nu are un deţinător, ori se găseşte în afara locuinţei sau gospodăriei deţinătorului şi supravegherii acestuia, prin pierdere, abandonare, rătăcire ori alte motive. Animale vagabonde se consideră inclusiv câinii cu lese, jetoane, botniţe, care sunt lăsați fără supraveghere în afara locuinţei sau gospodăriei deţinătorului. – adăpost a animalelor fără supraveghere sau fără stăpân (în continuare-Adăpost) sunt locuri special amenajate de Întreprindea Municipală „Salubrizare și Amenajare” Căușeni sau de organizaţiile necomerciale specializate unde sunt ţinute temporar animalele. Adăpostul poate avea şi secţii de primire în custodie cu plată, pentru situaţii şi perioade în care deţinătorul nu poate îngriji animalul. Adăposturile nu pot fi înfiinţate în imobile cu destinaţie locativă. Pentru a preveni răspândirea zgomotului şi a mirosului urat Adăposturile pot fi amplasate doar la marginile orașului.

II. DREPTURILE DEŢINĂTORILOR DE CÂINI ŞI PISICI

6. Deținătorii de câini și pisici au dreptul:

a) să întreţină 1 (unu) câine sau 1 (una) pisică în apartamentul din blocul locativ care este folosit de o singură persoană sau de o singură familie;

b) să întreţină 1 (unu) câine sau 1 (una) pisică în apartamentul folosit de câteva familii, numai cu acordul tuturor locatarilor apartamentului.

c) să întreţină în curţi particulare 1 (unu) – 2 (doi) câini legaţi sau liberi doar dacă curţile sunt îngrădite bine și împiedică accesul animalelor în afara acestora.

d) să întreţină în curţile de folosinţă comună 1 (unu) sau 2 (doi) câini legați la 10 m de la apartamente.

e) să ţină câinii de pază pe terenul întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor – numai legaţi. Prin derogare, câinii pot fi întreținuți liberi sub supravegherea angajaților-paznici, doar pentru intervalul de timp destinat activității de pază, numai dacă terenul (perimetrul) este îngrădit bine și împiedică accesul animalelor în afara acestuia.

f) să transporte câinii în alte localităţi cu toate tipurile de transport, având obligatoriu asupra sa carnetul de sănătate al animalului, respectând regulile în vigoare de transportare (aplicate la transportul respectiv) şi asigurând securitatea obligatorie a cetăţenilor. Câinilor cu talie mare și medie în mod obligatoriu li se aplică botniţe şi sunt ţinuți în lesă din scurt. Transportarea câinilor, cu excepția câinilor agresivi şi a celor periculoşi, în transportul public de călători din orașul Căușeni se permite numai cu jetonul, certificatul de înregistrare, eliberate de Întreprindea Municipală „Salubrizare și Amenajare” Căușeni și carnetul de sănătate al animalului, cu condiția că la transportarea lor se asigură securitatea pasagerilor şi folosirea mijlocului de transport conform destinaţiei. Câinii cu talie mică și pisicile se transportă în cutii speciale (containere, genţi, etc.) iar câinilor cu talie mare și medie în mod obligatoriu li se aplică botniţe şi sunt ţinuți de lesă din scurt.

III. RESPONSABILITĂȚILE DEŢINĂTORILOR DE CÂINI ŞI PISICI

7. Deținătorii de câini și pisici sunt obligaţi:

a) să respecte cu stricteţe prezentele Reguli;

b) să înregistreze câinii şi pisicile mai mari de 3 (trei) luni la Întreprindea Municipală „Salubrizare și Amenajare” Căușeni. Câinii de serviciu ai structurilor de stat se înregistrează conform regulilor interioare ale instituţiei.

c) să asigure purtarea de către animal a zgărzii cu jetonul de înregistrare;

d) să ia toate măsurile pentru menţinerea animalelor într-o perfectă stare de sănătate, să respecte normele sanitare veterinare şi de zooigienă privind întreţinerea, hrănirea și îngrijirea animalelor și să dețină carnet de sănătate al animalului;

e) să nu maltrateze animalele;

f) să nu creeze disconfort și să respecte drepturile locatarilor, care se referă la liniște, curățenie, securitate ș.a., de pe scara blocului, dacă deţinătorul locuiește într-un apartament, ce este situat într-un bloc locativ.

g) să nu creeze disconfort și să respecte drepturile vecinilor, care se referă la liniște, curățenie, securitate ș.a., dacă animalele sunt întreținute în curți particulare;

h) să ia măsurile necesare pentru a preveni murdărirea sau deteriorarea spaţiilor de folosinţă comună (holuri, scări, spaţii verzi) de către animalele pe care le dețin, iar dacă acest lucru s-a produs, să efectueze din cont personal curăţenia, dezinfecţia şi refacerea spaţiilor deteriorate.

i) să nu abandoneze animalele și/sau puii lor și să ia măsurile necesare pentru a nu lăsa animalele să devină libere;

j) anual să prezinte câinii și pisicile cu vârsta de peste 3 (trei) luni la Direcţia Sanitar Veterenară Căușeni pentru imunizare profilactică și vaccinare contra rabiei;

k) în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare după achiziționarea câinilor/pisicilor cu vârsta de peste 3 (trei) luni să le prezinte la Direcţia Sanitar Veterenară Căușeni pentru examinare şi vaccinare;

l) să prezinte, la cererea Direcţia Sanitar Veterenară Căușeni, câinii, pisicile pentru efectuarea controlului, investigaţiilor diagnostice şi vaccinărilor profilactice;

m) să anunţe Direcţia Sanitar Veterenară Căușeni despre îmbolnăvirea sau decesul animalelor ce le aparţin;

n) în cazul pieirii animalelor din cauza bolilor, să transmită cadavrele acestora spre examinare Direcţia Sanitar Veterenară Căușeni.

o) să anunţe imediat serviciile medicale şi Direcţia Sanitar Veterenară Căușeni despre fiecare caz de îmbolnăvire sau epizootie a animalelor deţinute, precum şi despre muşcăturile şi traumele provocate animalelor domestice sau oamenilor de către animale. În cazul care animalul a provocat muşcături/traume oamenilor sau animalelor domestice, deţinătorul prezintă animalul, în mod urgent, Direcţia Sanitar Veterenară Căușeni, pentru a-l supune unui control.

p) să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite de animalul deținut, inclusiv cheltuielile legate de imunizarea şi acordarea ajutorului medical persoanelor care au suferit în urma muşcăturilor, traumelor provocate de către animal;

q) să plimbe câinii numai în locurile autorizate, destinate acestui scop.

r) să se deplaseze cu câinii și să plimbe câinii, numai cu lese indiferent de talie sau rasă, iar câinii de talie medie şi mare (inclusiv câinii agresivi sau a cei din categoria periculoşi) – cu lesă şi botniţă, asigurând securitatea obligatorie a cetăţenilor. Deținătorul obligatoriu va avea asupra sa carnetul de sănătate al animalului.

s) să asigure strângerea și evacuarea deşeurilor și dejecțiilor provenite de la animalul cu care se deplasează sau pe care îl plimbă în afara locuinţei. Dejecțiile animalului vor fi strânse de deținător în pungă, care ulterior va fi închisă ermetic şi depusă la pubelă;

t) să întreţină câinii agresivi/periculoși în legătoare sau spații îngrădite special amenajate/cuști şi să-i lase liberi numai în curţile închise, excluzând posibilitatea traumatizării oamenilor;

u) să afişeze la loc vizibil, la intrarea în imobil sau la uşa de acces în proprietate, a plăcuţei de avertizare cu inscripţionarea „Câine periculos” (pentru câinii din categoria celor periculoși) sau „Atenţie câine rău” (pentru câinii agresivi), după caz;

v) în cazul schimbării locului de trai şi lipsei necesităţii de animale să nu le abandoneze, ci să le predea pentru plasare în Adăpost Întreprinderii Municipale „Salubrizare și Amenajare” Căușeni;

w) în caz de pierdere a animalului, să prezinte Întreprinderii Municipale „Salubrizare și Amenajare” Căușeni certificatul, eliberat de administratorul Adăpostului, care ar confirma lipsa animalului pierdut în Adăpost și certificatul de înregistrare pentru a fi scos de la evidenţă.

x) în caz de deces a animalului, să prezinte Întreprinderii Municipale „Salubrizare și Amenajare” Căușeni certificatul de înregistrare şi jetonul pentru a fi scos de la evidenţă.

y) să achite Întreprinderii Municipale „Salubrizare și Amenajare” Căușeni plata pentru cheltuielile de înregistrare, stabilită prin decizia Consiliului orășenesc Căușeni;

z) să achite Întreprinderii Municipale „Salubrizare și Amenajare” Căușeni plata pentru cheltuielile de întreținere pentru animalele revendicate de la Adăpost, stabilită prin decizia Consiliului orășenesc Căușeni.

8. Deţinătorilor de câini și pisici le este strict interzis:

a) întreţinerea animalelor la balcoane, loje, în locurile de folosinţă comună ale blocurilor de locuit;

b) plimbatul animalelor în locuri înterzise pentru acest scop, circulaţia liberă pe raza orașului cu câini fără lesă/cu câini agresivi sau periculoşi fără lesă şi botniţă, precum şi intrarea cu câini în instituțiile publice, instituţiile de învățământ, magazine, pieţe, scuaruri,  stadioane, pe gazon, terenuri de joacă pentru copii, plaje, alte locuri de odihnă şi folosinţă comună. Nu vor fi supuşi acestui regim câinii de serviciu ai Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și ai subdiviziunilor subordonate acestuia, Serviciului Vamal, în executarea funcţiilor de serviciu, precum şi câinii deţinătorul căruia este nevăzător.

c) scăldatul animalelor în bazinele de apă (lacuri, râuri, râulețe, havuzuri) ale orașului;

d) vânzarea animalelor în locuri neautorizate de administrația publică locală;

e) vânzarea, procurarea, participarea la expoziţii, fără carnetul de sănătate al animalului, cu însemnările de vaccinare contra rabiei;

f) transportarea animalelor în alte localități cu orice tip de transport fără carnetul de sănătate al animalului, cu însemnările de vaccinare contra rabiei. Animalele se consideră rezistente la turbare după 30 zile de la vaccinare;

g) transportarea câinilor și pisicilor în transportul public de călători din orașul Căușeni fără jeton, certificatul de înregistrare și carnetul de sănătate al animalului;

h) transportarea fără lesă și botniță a câinilor cu talie medie și mare în transportul public de călători din orașul Căușeni;

i) transportarea în transportul public de călători din orașul Căușeni a cânilor agresivi și periculoși, chiar dacă au lesă și botniță;

j) să permită reproducerea animalelor pe care le deţin, cu animale fără supraveghere sau fără stăpân;

k) eutanasia câinilor și pisicilor, în scopul de a obține alimente, piei sau blană, făină de proteine și alte produse de origine animală;

l) aruncarea/abandonare cadavrelor de câini și pisici;

m) să participe sau să organizeze lupte între animale sau să antreneze animale în acest scop.

9. Conducătorilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de forma de proprietate şi persoanelor particulare li se interzice deţinerea câinilor și pisicilor fără supraveghere și fără stăpân (vagabonzi) pe terenurile întreprinderilor şi, respectiv, în curţile caselor de locuit.

10. Nici un animal nu va putea fi cedat din Adăpost spre adopție, unei persoane cu vârsta mai mică de 16 ani, fără consimţământul expres al părinţilor sau ai reprezentanţilor legali.

11. Cânii periculoşi pot fi deţinuţi numai de persoanele cu vârsta minimă de 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu.

IV. RESPONSABILITĂȚILE ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE „Salubrizare și Amenajate” Căușeni.

12. Întreprindea Municipală „Salubrizare și Amenajare” Căușeni, are următoarele obligații:

a) să înregistreze câinii şi pisicile mai mari de 3 (trei) luni, într-un registru special, pe suport de hârtie și electronic, atribuindu-i un indicativ numeric (număr de înregistrare). Indicativul numeric conține 7 caractere dintre care primul simbol va reprezenta seria C pentru câini sau seria P pentru pisici, urmat de numărul de ordine al animalului, compus din 6 cifre. După înregistrare, stăpânilor li se înmânează certificatul de înregistrare şi jetonul de înregistrare.

Certificatul de înregistrare confirmă înregistrarea câinelui/pisicii și dreptul deținerii animalului de către deținător pe teritoriul orașului Căușeni (Anexa nr.1).

În cazul schimbării deținătorului este necesar de a schimba certificatul de înregistrare a animalului.

Jetonul de înregistrare este confecționat din material plastic sau metal, de formă și mărime potrivită pentru a putea fi prins de zgarda animalului și conține următoarele date: denumirea organului care eliberează jetonul (Întreprinderea Municipală „Salubrizare Amenajare” Căușeni) și indicativul numeric atribuit.

b) să perfecteze și să elibereze certificatul de înregistrare şi jetonul de înregistrare în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul depunerii cererii de către solicitant;

c) în procesul de înregistrare a câinilor și pisicilor, să familiarizeze stăpânii lor cu prevederile prezentelor Reguli, cu lista locurilor înterzise pentru plimbarea câinilor, cu plățile și taxele aferente;

d) să sesizeze Inspectoratul de Poliție Căușeni și Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Căușeni în scopul sancţionării conducătorilor de întreprinderi, instituţii şi locuitorilor oraşului care încalcă prezentele Reguli;

e) să prezinte Primăriei orașului Căușeni o copie a listelor de evidenţă a deţinătorilor de câini persoane fizice din oraş, care locuiesc în blocuri locative-locuințe, cooperatiste și obștești precum și în apartamente privatizate, până la 31 martie a anului următor după cel gestionat;

f) să prindă (captureze) animalele fără stăpân sau fără supraveghere, inclusiv câinii cu lese, jetoane, botniţe, ce se află în localurile publice, pe străzi, pieţe de desfacere a produselor agroalimentare, magazine, etc. Capturarea fără stăpân sau fără supraveghere (vagabonzi) se efectuează cu ajutorul mijloacelor speciale pentru capturarea animalelor.

Având în vedere rolul ecologic al pisicilor, controlul populaţiei feline fără stăpân se realizează în raport cu necesităţile. Se interzice capturarea animalelor în prezenţa copiilor.

i) să întreţină animalele capturate în Adăpost timp de 10 (zece) zile calendaristice.

După expirarea acestui termen animalele nerevendicate vor fi expediate la Azile specializate pentru întreținerea cînelor vagabonzi.

Animalele suspectate de boli infecţioase incurabile, după controlul sanitar-veterinar şi diagnosticarea de rigoare, vor fi supuse eutanasiei în aceeași zi.

j) să creeze condiţii de întreţinere a animalelor prinse;

k) să ducă evidența animalelor întreținute în Adăpost într-un registru special pe suport de hârtie și electronic. În registru se duce evidența datelor de prindere, termenului de întreținere, înapoiere/adoptare a animalelor, de eutanasie a acestora ș.a.;

l) să aducă la cunoştinţa locuitorilor orașului prezentele Reguli, să informeze periodic populaţia prin intermediul mass-media despre amplasarea Adăpostului unde sunt întreţinuți câinii şi pisicii pierduţi sau rătăciţi, actele necesare şi condiţiile de revendicare a acestora;

m) să amenajeze și să întrețină necropola animalieră;

n) să strângă cadavrele de animalelor vagabonde de pe teritoriul orașului şi să le îngroape cu respectarea legislației de vigoare.

13. Animalele revendicate din Adăpost vor fi înapoiate deținătorilor în baza certificatelor de înregistrare numai după achitarea cheltuielilor de întreţinere.

14. Animalele din Adăpost solicitate pentru adopție de către doritori, şi care nu au fost revindecate în termen de 10 zile de către deţinătorii legali vor fi revendicate cel târziu în a 10- a zi de întreținere a animalului în baza cererii scrise, după achitarea cheltuielilor de întreţinere.

Ulterior, în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare, animalul adoptat trebuie supus înregistrării la Întreprindea Municipală „Salubrizare și Amanajare” Căușeni.

15. Conducătorii întreprinderilor de gestionare a fondului locativ (inclusiv a cooperativelor de construcţie a locuinţelor, asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate, asociaţiilor de coproprietari din condominiu şi a altor agenţi economici, la balanţa ori în gestiunea cărora se află fondul locativ) precum şi preşedinţii întovărăşirilor pomicole, vor monitoriza înregistrarea la timp a câinilor deţinuţi şi vor informa Întreprindea Municipală „Salubrizarea și Amenajare” Căușeni. După caz, vor sesiza Inspectoratul de Poliție Căușeni și Direcţia Sanitar Veterenară Căușeni despre deţinătorii de câini, care încalcă prezentele Reguli, pentru tragerea lor la răspundere în modul stabilit de legislaţie.

16. Conducătorii întreprinderilor de gestionare a fondului locativ (inclusiv a cooperativelor de construcţie a locuinţelor, asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate, asociaţiilor de coproprietari din condominiu şi a altor agenţi economici, la balanţa ori în gestiunea cărora se află fondul locativ), vor informa Întreprindea Municipală „Salubrizare și Amenajare” Căușeni despre locul aflării cadavrelor animalelor pierite în teritoriul gestionat, în scopul colectării lor urgente.

 VI. DIPOZIȚII FINALE. RESPONSABILITATEA PENTRU ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE ÎNTREŢINERE A CÂINILOR ȘI PISICILOR ÎN ORAȘUL CĂUȘENI

17. Prevederile art. 7 lit. b) și lit. c) din prezentele Reguli devin obligatorii pentru persoanele fizice și juridice începând cu 01 aprilie 2015.

18.Persoanele vinovate de încălcarea prezentelor Reguli, vor fi sancţionaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.