Anunț

Primăria orașului Căușeni anunță  concurs  pentru ocuparea funcției vacante de director în instituția preșcolară Grădinița  nr.3  din orașul Căușeni

Condițiile de participare la concurs:

a)Deține cetățănia Republicii Moldova;

 1. b) are studii superioare universitare;
 2. c) are vechime în activitate didactică de cel puțin 3 ani;
 3. d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 4. e) cunoaște limba romană ;
 5. f) este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic)pentru exercitarea funcției;
 6. g) nu are antecedente penale;
 7. h) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1)lit.1),m)și n) din Codul muncii.

Actele ce urmează a fi prezentate:

 1. Cererea de participare la concurs(conform modelului);
 2. copia actului de identitate;
 3. copia legalizată a actelor de studii;
 4. copia legalizată a carnetului de muncă;
 5. curriculum vitae(conform modelului);
 6. certificat medical care atestă faptul,că persoana este aptă dun punct de vedere medical;
 7. cazierul juridic sau declarația de proptia răspundere;
 8. proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani;
 9. Cuprinsul dosarului în 2 exemplare,un dosar se restitue sub semnătura persoanei care a depus dosarul. Fiecare filă din dosar se numerotează,consemnînd suma totală de file.

Modalitatea de depunere a actelor:

Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției preșcolare depun personal sau prin

reprezentant(la cancelaria organizatorului concursului),prin poștă sau prin e-mail,în termen de 30 zile calendaristice  dosarul de concurs.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

19.07. 2018, inlusiv, ora17-00

Persoana responsabilă de oferirea informației suplimentare și primirea documentelor:

Vasluian Maria,specialist Primăria Căușeni,tel.079653665; o24323203,

e-mail  vasluian.maria @ mail.ru

Notă:

 1. În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoțite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfășurării concursului. În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs
 2. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează sau prezentate în copii. Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfășurării concursului. În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs
 3. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, în ziua desfășurării concursului, sub sancțiunea neadmiterii la concurs, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs. Dispozițiile pct.21 alineatul trei se aplică în mod corespunzător.
 4. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, fapt ce se consemnează în cererea de participare la concurs. În acest caz, candidatul are obligaţia să prezinte cazierul judiciar în original în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii ordinului de numire.
 5. În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin reprezentant, cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.

Bibliografie:

-Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014;

-Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general nr.163 din 23.03 2015 :

– ORDIN 2204 cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 163 din 23.03.2015.