În atenția cetățenilor! Precizări privind ajutorul de șomaj și ajutorul social

Ținând cont de confuziile apărute în rândul cetățenilor privind acordarea ajutorului de șomaj și ajutorului social, venim cu explicații privind unele prevederi legale ce se referă la aceste noțiuni și instituțiile responsabile de acordarea acestor ajutoare.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) este responsabilă de acordare a ajutorului de şomaj.

Agenția Națională Asistență Socială, prin intermediul structurilor teritoriale de asistenţă socială este responsabilă de acordarea ajutorului social şi/sau ajutorul pentru perioada rece a anului.

 • Prevederile legale privind ajutorul de șomaj, conform Legii 105/2018

Ajutorul de șomaj se acordă în conformitate cu prevederile Legii 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj și prevederile Procedurii de examinare și stabilire a dreptului la ajutor de șomaj, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) este responsabilă de acordarea statutului de șomer, stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de şomaj, suspendarea, restabilirea și încetarea plății ajutorului de șomaj. Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) prin intermediul caselor teritoriale de asigurări sociale (CTAS) este responsabilă de calculul cuantumului, stabilirea perioadei şi plata ajutorului de şomaj.

Ajutorul de șomaj se stabilește șomerilor care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. nu realizează venituri din activități de muncă la momentul stabilirii ajutorului de şomaj;
 2. au activat şi au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
 3. nu refuză un loc de muncă corespunzător sau să participe la măsurile active de ocupare a forței de muncă oferite de STOFM conform planului individual de angajare a șomerului.

Cuantumul ajutorului de șomaj se stabilește în funcţie de circumstanțele în care persoana a încetat activitatea de muncă (50% sau 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării).

Perioada de plată a ajutorului de şomaj se stabileşte diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

 1. 5 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între cel puțin 12 luni și pînă la 10 ani;
 2. 7 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 10 şi 15 ani;
 3. 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani.

Șomerii beneficiari de ajutor de șomaj sânt asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale și în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Perioada în care șomerul primește ajutor de şomaj se include în stagiul de cotizare.

 • Prevederile legale privind ajutorul social

Ajutorul social şi/sau ajutorul pentru perioada rece a anului se acordă de către structurile teritoriale de asistenţă socială din subordinea Consiliilor raionale/municipale în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social.

Conform prevederilor legale, de dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

 1. au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;
 2. sînt persoane încadrate în diferite grade de dizabilitate;
 3. sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi nu refuză participarea la activitățile de interes comunitar;
 4. se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil pînă la vîrsta de 3 ani;
 5. îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei terțe persoane conform concluziei consiliului medical consultativ al instituției medico-sanitare publice;
 6. realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor.

Mecanismul ajutorului social este construit pe cîteva elemente de bază, iar pentru ca, familia să devină beneficiar de ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului, este necesar să depună cererea împreună cu actele confirmative la asistentul social din localitate și în mod obligator să îndeplinească condițiile:

– să realizeze un venit mai mic decît cel garantat de către stat acestei gospodării,

– toţi membrii adulţi să demonstreze un statut ocupațional sau incapacitatea de a munci,

– testul bunăstării familiei să fie pozitiv (punctajul trebuie să fie mai mic sau egal cu 91,28). Bunurile se iau în considerare, indiferent de modul în care au ajuns în folosința familiei (prin procurare, primite drept cadou, etc.) sau se află în cadrul familiei solicitante/beneficiare.

Pentru informații suplimentare:
– vizitați subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (adresele și datele de contact: http://anofm.md/network/agency);
– contactați Centrul de apel al ANOFM la nr. 080001000 (apel gratuit din R. Moldova) sau (+37322) 838414 (apel cu tarif normal din străinătate) de luni până vineri, în intervalul orelor 8.00-16.00.