ANUNȚ privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.M. „Salubrizare și Amenajare Căușeni”

În temeiul Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, precum și Hotărârii Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Consiliul orășenesc Căușeni anunță concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției vacante de Administrator al Î. M. „Salubrizare și Amenajare Căușeni”

Pentru funcția de administrator al Întreprinderii poate candida persoana care corespunde următoarelor cerințe:

1) cunoaște limba română,
2) deține studii superioare,
3) a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani,
4) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă,
5)nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție,
6) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție,
7) nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cad sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art. 16 – 21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

1) scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico – financiare a Întreprinderii,
2) curriculum vitae(CV),
3) copia buletinului de identitate,
4) copia diplomei de studiu,
5) referințe profesionale (nu mai puțin de două),
6) cazierul judiciar,
7) declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform  modelului stabilit în regulament,
8) copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specializare.

Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul primăriei or. Căușeni până la data  29.02.2024, ora 16.00.

Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei limită nu va fi examinat.

Persoană de contact pentru prezentarea informațiilor suplimentare – Mungiu Natalia, telefon: 067202224

BIBLIOGRAFIE:

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
Legea integrităţii nr. 82 din 25.05.2017;
Legea 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale;
Codul de guvernanță corporativă al Î.M. ,,Salubrizare și Amenajare Căușeni”, aprobat prin decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr. 3/12 din 14.12.2023;
Hotărârea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
Hotărârea Guvernului nr.110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al întreprinderilor de stat și al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului;

Bibliografia concursului:

Constituția R. Moldova,
Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală,
HG nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală,
HG nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară,
Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorului

BIBLIOGRAFIE

• Constituția Republicii Moldova;
• Acte legislative cu caracter general:

– Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 cu privire la Codul muncii al Republicii Moldova;
– Legea nr.16- XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
– Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
– Legea integrităţii nr. 82 din 25.05.2017;
– Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală;
– Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

• Acte legislative şi normative în domeniul de specialitate:

– Legea nr.1402-XV din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;
– Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică;