Concurs pentru funcția de membru al consiliului de administrație al Î.M. „Salubrizare și Amenajare” Căușeni și a consiliului de administrație al Î.M. „Apă – Canal” Căușeni

Anunț privind organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților pentru funcția de membru al consiliului de administrație al Î.M. „Salubrizare și Amenajare” Căușeni și a consiliului de administrație al Î.M. „Apă – Canal” Căușeni

Consiliul orășenesc Căușeni anunță despre organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților pentru funcția de membru al consiliului de administrație al Î.M. „Salubrizare și Amenajare” Căușeni și a consiliului de administrație al Î.M. „Apă – Canal” Căușeni

Pentru funcția de membru al consiliului de administrație al Întreprinderii poate candida persoana care corespunde următoarelor cerințe:
1) cunoaște limba română (scris și vorbit);
2) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art.8 alin. (3) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, la art.65 alin.(4) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și la art.65 alin.(3) din Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată;
3) a depus declarația privind evaluarea adecvării persoanei pentru funcția de membru al consiliului, conform anexei nr. 1.

Criterii de evaluare:
1) competențe:
a) cunoștințe teoretice specifice funcției și domeniului în care activează Întreprinderea Municipală;
b) calificări, instruiri sau perfecționări relevante funcției și domeniului în care activează Întreprinderea Municipală;
c) experiență profesională solidă în domeniul financiar, economic, juridic și/sau domeniul de activitate al Întreprinderii Municipale;
d) lipsa unor perioade îndelungate fără o activitate profesională;
e) apartenența la organizații profesionale relevante funcției;
f) experiență în funcții de conducere și în poziții similare;
g) cunoașterea limbilor străine;
2) reputație:
a) existența sau lipsa unor antecedente penale;
b) existența sau lipsa unor sancțiuni administrative legate de activitatea de serviciu;
c) existența sau lipsa unor sancțiuni disciplinare pentru încălcarea legislației muncii la locurile anterioare de muncă ori derularea în privința candidatului a unor proceduri legate de aceasta;
d) afiliere politică;
e) conflicte de interese;
3) comportament financiar:
a) interese de afaceri;
b) restanțe financiare;
c) performanțele financiare ale companiilor în care candidatul a avut o funcție de conducere sau un interes financiar sporit;
d) activități de spălare a banilor/finanțare a terorismului, alte antecedente economico-financiare.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:
1) scrisoarea de intenție privind participarea la concurs;
2) declarația privind evaluarea adecvării persoanei pentru funcția de membru al consiliului;
3) curriculum vitae (CV);
4) copia buletinului de identitate;
5) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
6) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
7) declarația pe propria răspundere privind lipsa unor sancțiuni disciplinare.

Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul primăriei or. Căușeni până la data 26.04.2024, ora 16.00.
Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei limită nu va fi examinat.

Persoană de contact pentru prezentarea informațiilor suplimentare – Mungiu Natalia, telefon: 067202224

BIBLIOGRAFIE:
Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
Legea 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale;
Codul de guvernanță corporativă al Î.M. „Salubrizare și Amenajare Căușeni”, aprobat prin decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr. 3/12 din 14.12.2023;
Codul de guvernanță corporativă al Î.M. „Apă-Cana” Căușeni, aprobat prin decizia consiliului orășenesc Căușeni nr. 3/13 din 14.12.2023;
Hotărârea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
Hotărârea Guvernului nr.110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al întreprinderilor de stat și al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului;