Bugetul orașului

   REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

 

DECIZIE nr. 11/1

din 29 noiembrie 2017

 

 

Cu privire la aprobarea bugetului

orășenesc Căușeni pentru anul 2018

 

În conformitate cu prevederile  art. 24 (1) lit.a) a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014,

în conformitate art. 5(3), 8, 18, 19, 20 (3), (4), 22 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, cu modificările operate,

în temeiul art.3 lit.a), 4(1), ar.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr. 435-XVI din 28.12.2006;

cu  art. 3, 9, 10(1) (2), 14(1), (2) lit. a), n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se aprobă bugetul orășenesc Căușeni pentru anul 2018 la venituri în sumă de 31727,3 mii lei, la cheltuieli în sumă de 31727,3 mii lei.

 1. Se aprobă:

– indicatorii generali și sursele de finanțare a bugetului orășenesc Căușeni  pentru anul 2018,  conform  anexa nr.1;

-sinteza veniturilor bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2018, conform anexei nr.2;

-transferurile de la bugetul de stat către bugetul orășenesc Căușeni, conform anexei nr.2  (cod Eco (K4)1912);

-resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației funcționale și pe programe, conform anexei nr.3;

-cote impozitelor și taxelor locale ce vor fi încasate în buget orășenesc Căușeni,  conform anexei nr.4;

-nomenclatorul tarifelor pentru  prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice finanţate din  bugetul orășenesc Căușeni, conform anexei nr.5;

-componența veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul orășenesc Căușeni pe anul 2018, conform anexei nr.6;

-efectivul-limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul orășenesc Căușeni, conform anexei nr.7;

-cuantumul fondului de rezervă a bugetului orășenesc Căușeni, se stabilește în sumă de 180 mii lei.

 1. Plata consilierilor Consiliului orășenesc Căușeni pentru participarea la fiecare ședință se stabilește în sumă de 300 lei.

4.Primăria or. Căușeni va asigura:

– dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemului informaţional de management financiar;

– legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;

– utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat;

-contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice;

-raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

 1. Contabilul-șef al Primăriei or. Căușeni, va analiza sistematic executarea bugetului orășenesc Căușeni şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.
 2. Se autorizează Primarul or. Căușeni, Grigore Repeșciuc cu rolul de administrator de buget.
 3. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Primarului or. Căușeni Grigore Repeșciuc.

8.Prezenta Decizie întră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

9.Prezenţa Decizie se comunică:

– Primarului oraşului Căuşeni;

– Direcţiei finanţe Căuşeni;

– Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

– Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

– Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala Cucoş-Chiseliţa                                                    

 

 

Anexa nr.1

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

 1. 11/1 din 29 noiembrie 2017

 

 

Indicatorii generali și sursele de finanțare a bugetului orășenesc Căușeni 

pentru anul 2018

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
I. VENITURI, total 1 31727,3
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 19863
II. CHELTUIELI, total 2+3 31727,3
inclusiv transferuri către bugetele UAT de nivelul întîi 19863
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 0
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total (active financiare+datorii+modificărea soldului de mijloace bănesti) 4+5+9 0
inclusiv conform clasificației economice (k3) 0
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561 0
Împrumuturi recreditate între bugetul de nivelu II și bugetele locale 563 0
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 0
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930 0

 

 

 Anexa nr.2

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr.11/1  din 29 noiembrie 2017

 

 

Sinteza veniturilor bugetului local Căușeni pe anul 2018

 

Denumirea Cod Eco (k4) Suma, mii lei
Venituri total: inclusiv 31727,3
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 4400
Impozitul funciar 1131 427,3
Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 1965,6
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 10
Taxe pentru servicii specifice 1144 3245,4
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru practicarea unor genuri de activitate 1145 100,0
Renta 1415 90,0
Taxe şi plăţi administrative 1422 32,0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 1552
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 1431 32
Alte venituri 1451 0
Donatii voluntare interne 1441 10
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 19863

 

 

 

Anexa nr.3

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

 1. 11/1 din noiembrie 2017

 

Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni

conform clasificașiei funcționale și pe programe

Denumirea Cod Suma, mii lei
Cheltuieli recurente, în total   31727,3
          inclusiv cheltuieli de personal 14148,5
 Investiții capitale, în total   0
Servicii de stat cu destinaţie generală 01 3735,6
 Resurse, total   3735,6
            Resurse generale 1 3511,6
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 224
Cheltuieli, total   3735,6
Exercitarea guvernării 0301 3735,6
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 180,0
Servicii în domeniul economiei 04 2026,7
 Resurse, total   2026,7
            Resurse generale 1 2026,7
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 0
 Cheltuieli, total   2026,7
Administrarea patrimoniului de stat 5009 0
Dezvoltarea drumurilor 6402 2026,7
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 3893,7
  Resurse, total   3893,7
            Resurse generale 1 3893,7
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 0
 Cheltuieli, total   3893,7
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 3893,7
Iluminarea stradală 7505 850
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 700
  Resurse, total   700
            Resurse generale 1 675
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 25
 Cheltuieli, total   700
Dezvoltarea culturii 8502 700
Învăţămînt 09 19368,3
 Resurse, total   19368,3
            Resurse generale 1 18121,8
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1232,5
Cheltuieli, total   19368,3
Educație timpurie 8802 19368,3
Protecţia socială 10 500,0
Resurse, total   500
            Resurse generale 1 419,5
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 80,5
 Cheltuieli, total   500
Susținerea suplimentară a unor categorii de populație 9019 500,0
Aprovizionare cu apă și canalizare 7503 473,0
Resurse generale 7503 473,0
Resurse colectate 7503 473,0
Cheltuieli, total 7503 473,0

 

 

Anexa nr.4

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

 1. 11/1 din 29 noiembrie 2017

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate

 în bugetul orășenesc Căușeni în anul 2018     

 1. Cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare

 

                        Nr d/o Denumirea impozitului sau taxelor Baza impozabilă şi/sau obiectului impunerii Cota impozitului sau taxei Înlesnirile fiscale
1.

 

Impozitul funciar:

1)    pentru terenurile cu destinaţie agricolă:

 

 

a)toate terenurile, altele decît  cele destinate fîneţelor şi păşunilor:

– care au indici cadastrali

 

– care nu au indici cadastrali

 

 

 

 

1,5 lei pentru

1 grad-hectar;

110 lei pentru   1 hectar;

Sînt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pămînt:

a) sînt ocupate de rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, grădini botanice;

b) sînt destinate fondului silvic şi fondului apelor, în cazul în care nu sînt antrenate în activitate de producţie;

c) sînt folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil agricol şi silvic în scopuri ştiinţifice şi instructive;

d) sînt ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod;

e) sînt ocupate de instituţiile  de cultură, de artă, de cinematografie, de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii; de complexele sportive şi de agrement (cu excepţia celor ocupate de instituţiile balneare), precum şi de monumentele naturii, istoriei şi culturii, a căror finanţare se face de la bugetul de stat sau din contul mijloacelor sindicatelor;

f) sînt atribuite permanent căilor ferate, drumurilor auto publice, porturilor fluviale şi pistelor de decolare;

g) sînt atribuite zonelor frontierei de stat;

h) sînt de uz public în localităţi;

i) sînt atribuite pentru scopuri agricole, la momentul atribuirii fiind recunoscute distruse, dar ulterior restabilite – pe o perioadă de 5 ani.

j) sînt supuse poluării chimice, radioactive şi de altă natură dacă Guvernul a stabilit restricţii privind practicarea agriculturii pe aceste terenuri, conform legislaţiei în viguare.

b)terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:

– care au indici cadastrali

 

– care nu au indici cadastrali

 

0,75 lei pentru  1 grad-hectar;

– 55 lei pentru   1 hectar;

c)terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică
d)terenuri pentru grădini şi terenurile  pentru  întovărăşirile pomicole, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 2 lei pentru   100 m2;
a)      2) pentru terenurile din extravilan, altele decît cele cu destinaţie agricolă: a)terenurile pe care sunt amplasate construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 350 lei pentru   1 hectar.
b)terenurile pe care sînt amplasate clădiri şi terenurile, altele decît cele specificate la pct.2 lit.a), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 70 lei pentru     1 hectar.
b)      3) pentru terenurile din intravilanul oraşului: a)terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu 2 lei pentru   100 m2;
b)terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate  

10 lei        pentru 100 m2;

c) terenurile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă

 

0,2 % din valoarea estimată (sau costul)  terenurilor
2. Impozitul pe bunurile imobiliare:

a)      1)  pentru persoanele fizice cetățeni:

 

a) bunurile imobile cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale)

 

0,08% valoarea estimată (sau costul)  bunurilor imobile

De impozitul pe bunurile imobiliare sînt scutiţi:

a) autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

b) societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor societăţi;

c)organizaţiile religioase – pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;

d) persoanele de vîrstă pensionară, invalizii de gradul I şi II, invalizii din copilărie, invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

e) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, acţiunile de luptă din Afghanistan  şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

f) familiile care au copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilităţi;

g) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea, conform legislaţiei în viguare.

b)   bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă (inclusiv garaje) 0,4% valoarea estimată (sau costul)  bunurilor imobile
2)  pentru persoanele juridice și fizice  înregistrate în calitate de intreprinzător din valoarea estimată (de piata) a bunurilor imobile

 

 

 

3)      impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice

a)    bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv bunurile imobile date în arendă sau locaţiune

 

 

 

 

b)bunurile  imobile  cu destinație agricolă

 

 

 

 

a)      Toate  tipurile de bunuri  imobile

0,3 % din valoarea estimativă  la BIT(sau costul) bunurilor  imobile din valoarea de bilanț

0,3%  din valoarea de bilanț ,sau din valoarea estimată la BIT

 

0,3% din valoarea de bilanț

3.

 

Taxă pentru amenajarea teritoriului

 

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor  în cazul

în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

 

 200 -lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi,pentru fondatorii de gospodarii taranesti – 200 lei anual 1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele fizice (invalizi, pensionari) şi persoanele juridice ai căror număr de invalizi şi pensionari depăşeşte nivelul de 50 la sută din numărul scriptic total

3. Fondatorii gospodăriilor  ţărăneşti (de fermier) care au atins vârsta de pensionare

4. Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul or.Căuşeni

 

Venitul din vînzări a  bunurilor  declarate la licitaţie sau valoarea  biletelor de loterie emise

 

0,1 % Organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării  rambursării datoriilor la credite, acoperii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale
5. Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor

 

 

Venitul din vînzări a serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte  mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului,presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare 8%

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale

6. Taxa de aplicare a simbolicii locale Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală 0,1 %
7. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (cu excepţia celor amplasate total în zona de protecţie a drumurilor) Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii , amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate Conform anexei 2.Taxelor locale pentru amplasarea unităţilor

comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2018

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.
8. Taxă de piaţă

 

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei; 20  lei anual pentru fiecare metru pătrat Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.
9. Taxă pentru cazare

 

Venitul din vînzări a serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare; 10 % Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
10. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti Unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri –    pînă la 9 locuri- 400 lei lunar; de la 10 pînă la 17 locuri – 800 lei lunar;

–    mai mult de 17  locuri –1000 lei  lunar.

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
11.

 

 

 

Taxă pentru parcare

 

 

 

Venitul din vînzări  a  serviciilor de parcare prestart şi suprafaţa parcării

 

10 lei  anual pentru fiecare metru pătrat

 

 

1. Autorităţile publice şi

instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele cu afecţiuni ale aparatului locomotor care folosesc autoturisme cu dirijare manuală

12. Taxa pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei(feţelor) dispozitivului publicitar 350 lei anual pentru fiecare metru pătrat Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

 

2.Taxele locale pentru amplasarea unităţilor         

comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2018     

Gr./subgr. Tipul unităţilor comerciale şi/sau

de prestări servicii , suprafaţa

  Taxa

(lei)

I. Unităţi comerciale cu asortiment universal de mărfuri
1. Magazin universal                                                                                                                                7000
II. Magazine de produse alimentare, magazine de mărfuri industriale, magazine specializate, magazine mixte
1. Magazin, cu suprafaţa:

–       pînă la  25 m2

–       de la 26 şi pînă la  50 m2 

–       de la 51 şi pînă la  100 m2 

–       de la 101 şi pînă la  200 m2

–       de la 201 şi pînă la  300 m2

–       de la 301 m2  pînă la 400 m2

–       de la 401 m2 pînă la 1000 m2

 

1980

2310

2860

3410

3960

4400

5120

2. Magazin, magazin-depozit „cu amănuntul și ridicata” (de vînzare a materialelor de construcţie)  12000
3. Magazin, magazin – depozit (de vînzare a produse alimentare, mărfuri industriale),  „cu ridicata și cu amăănuntul”,  10000
III. Diverse unități comerciale cu amanuntul şi/ sau cu ridicata, alte magazine specializate:
1. Staţie PECO (de alimentare cu petrol şi/sau gaz) pînă  la : 2 coloane de distribuție

De  la  3 coloane  și mai mult

30000

60000

3. Farmacii, inclusiv filialele  cu suprafața de pînă : 30 m2

mai mult de 30 m2

farmaciile care lucrează non stop

20000

35000

10000

4. Farmacii veterinare                                                                              7000
5.

 

Librărie, papetărie (birotica), cu suprafaţa:

–       pînă la 20 m2

–       de la 20 m2 pînă la 50 m

–       mai mult de 50 m2

 

4800

5700

6400

7. Piaţă comerciale (inclusiv hala), cu suprafaţa  pînă la 800 m2

                                                                                                    mai mult de 800 m2

9000

15000

. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 (Poşta Moldovei) 1000
3. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 2000
4. Chioşc (gheretă), care vînd articole din tutun, cu suprafaţa pînă la 12 m2 3000
V. Unităţi ale alimentaţiei publice :
1. Complex de alimentaţie publică (care cuprinde în aceeaşi clădire două sau mai multe unităţi de alimentaţie publică)   7000
2.  Sălă de ceremonii, pentru o sală cu suprafața :

– pina  la 100  m2

– de la 100-200  m2

– mai mult de 200 m2

 

 

15000

20000

35000

3.

 

Bar, disco (video)-bar,  bar-biliard, cafenea-bar, crîşmă      5130
4. Cofetărie, cafenea pentru copii, internet-cafenea, masuri recreative pentru copii, cu suprafaţa:

–       pînă la 50 m2

–       de la 51 m2 pînă la 100 m2

–       mai mult de 100 m2

 

1980

2970

5130

5. Cantină, bodegă, pizzerie, plăcintărie, Fast-Food,  cu suprafaţa:

–     pînă la 50 m2

–       de la 51 m2 pînă la 100 m2

–       mai mult de 100 m2

 

1980

2970

5130

6. Terasă/grădină de vară, cafenea de vară (minicafenea) 1980
VI. Unităţile de prestate a serviciilor:
Activitati ale agentiilor de voiaj si ale gizilor,bilete avia 1980
Activitati ale agentiilor imobiliare 5940
Hoteluri 2000
Închirierea autoturizmelor,mașinilor,echipamentelor,altor mijloace de transport și utilaje 5940
Închirierea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul , inclusiv a calculatoarelor 2970
Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodaresc 2970
Întreţinerea  şi reparaţia masinilor de birou şi a tehnicii de calcul (inclusiv a calculatoarelor) cu suprafața:

pînă  la 25 m2

de la 25 m2

 

 

2970

5940

Prestarea serviciilor medicale,inclusiv optice: 3300
Servicii  în construcție, reparații, amenajarea teritoriului și a clădirilor: 8400
Servicii de producere și comercializare a betonului, materialelor din  gips 7000
Activitaţi de întreţinere  şi curăţare  a clădirilor 1980
Activitaţi fotografice 2970
Activităţi de secretariat şi traducere 2340
Activitaţi ale bazelor şi amenajărilor sportive 1980
Spălarea,curăţirea şi vopsirea textilelor şi a blănurilor 1980
Servicii ale frizeriilor şi alte servicii cosmetodologice ale cabinetelor de cosmetică 2970
Activităţi  de  întreţinere corporală 2970
Prestarea serviciilor caselor de amanet 5000
Prestarea serviciilor de geodezie, topografie, proectare, evaluare și expertiză 6000
Prestarea serviciilor de intermedieri în comerț și servicii, comerțul prin intermediul caselor de comenzi și magazine onlain 3300
Servicii de consultanță,contabilitate și audit 2860
Servicii de confecționare și reparație a articolelor din  fer și metale preșioase 3300
Servicii prin intermediul terminalelor de plati electronice 1000
Prestarea serviciilor de asigurări 5500
Prestarea serviciilor de telecomunicații(telefonie,internet,televiziune) 5940
Primirea comenzilor și realizarea articolelor din PVC (masă plastică,lemn) din locurile unde se stochiază  marfa 6000
Alte activitaţi de servicii individuale,care nu sunt incluse în listă 3960
Casa de deservire, atelier de confecţionare, reparaţii articolelor de uz casnic, aur şi a obiectelor personale 2750/un atelier
Saună, indiferent de suprafaţa ocupată: 5940
Bazin de înot, indiferent de suprafaţa ocupată: 6400
Sală de compiutere, sălă de antrenamente cu utilaj sportiv 1980
WC (veceu) public 1980
Unitate pentru colectare:  – Sticlei, maculaturii

–  Ferului uzat

2000

8200

VII. Obiectele, activitatea căror este legată cu jocurile de noroc şi jocurile pe bani
1. Cazinou, sălă de joc : 200000
2. Obiectele pentru realizarea biletelor de loterie, pentru punerea pariurilor şi mizelor: 100000
VIII. Unităţile  de întreţinere şi reparare a autovehiculelor:
1. Unităţile, care acordă deservirea mecanică, repararea motoarelor electrice, mecanice; repararea echipamentului electric, întreţinerea curentă, repararea caroseriilor, a pieselor mijloacelor de transport; pulverizarea vopselei şi vopsitul; repararea parbrizelor şi a ferestrelor; protecţia împotriva coroziunii; instalarea părţilor şi accesoriilor;  de asemenea  întreţinerea şi reparaţia autovechiculelor la comanda    cu suprafața

de pînă la 20 m2

de la 20-80 m2

mai mult de  80 m2

 

 

 

3600

7200

10000

3. Unităţile, care acordă servicii debalansareși vulcanixzare  a anvelopelor. 1980
4. Unităţile, care acordă serviciile de spălare, curăţare şi lustruire a mijloacelor auto indiferent de suprafaţa ocupată: pentru 1 unitate

– pentru 2 unitati si mai multe  – suma se mareste pentru fiecare  boxa  a cite 2000 lei de unitate

 

5940

 

 

 

*Notă:

 1. În suprafaţa totală a unitaţii de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială se  include suprafaţa sălii pentru deservirea vizitatorilor  (inclusiv săli pentru petrecerea discotecilor, demonstrarea filmelor şi programelor video, sălilor cu instalarea meselor de biliard, săli pentru compiutere, săli de sport, săli pentru baie şi duş,  încăperile de recreere şi agrement care sunt puse la dispoziţia vizitatorilor).

Pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii incluse în Gr.II, în suprafaţa totală se include: suprafeţe funcţionale (terenuri, şuri, depozite) pentru păstrarea mărfurilor şi încăperi spre expunerea acestora şi efectuarea operaţiunilor de casă la vînzarea mărfurilor.

Nu se include în suprafaţa unităţii comerciale şi/sau de prestări servicii suprafaţa terasei şi a terenului destinat parcării auto.

Dacă există terasă, se stabileşte plata suplimentară din calculul 100 lei pentru 1m2 pe an,( cu aplicarea suplimentară a coeficientului teritorial de amplasre).

 1. Coeficientul teritorial de amplasre a unităţii în dependenţă de zona oraşului, constituie:

1,2 – pentru I zonă: – bd.M.Eminescu, str. şi str-la D.Cantemir, piaţa nr.1 şi piaţa nr.2, Gara Auto, str.Gagarin, str.Unirii, str.Ana şi Alexandru, şos.Tighinei pînă la nr.9, str.Ştefan cel Mare pînă la nr.30, str. Meşterul Stanciu, str. Şciusev, str. Gorkii, str.Mateevici pînă la nr.30,  str.Păcii pînă la nr.30.

1,1 – pentru a II-a zonă: – şos.Tighinei de la 10 și  pînă la sfîrşit, str.Ştefan cel Mare de la 31 pînă la sfîrşit, str.Mateevici de la 31 pînă la sfîrşit,  str.Păcii de la 31 pînă la sfîrşit,  str.Calea Basarabiei,  Meşterul Radu, str.Pietre Vechi, str.Frunze, str.31 august 1989, str.Poleanicikin, str.Alba Iulia.

1,0 – pentru a III-a zonă (celelalte străzi).

 1. În cazul stabilirii programului de lucru al unităţii comerciale în regim „non-stop”, mărimea taxei se majorează cu 20% faţă de taxa stabilită, cu excepţia farmaciilor.
 2. Pentru unităţile comerciale în care se comercializează producţie alcoolică sau articole din tutun taxa se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.
 3. Pentru unitațile comerciale care repartizează pînea socială taxa anuală pentru amplasarea unitaților comerciale se reduce cu 50%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

 1. 11/1 din 29 noiembrie 2017

 

Nomenclatorul tarifelor

 pentru  prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice

finanţate de la  bugetul orășenesc Căușeni pe anul 2018

 

Nr. d/o Codul Eco (K6) Instituţia, denumirea serviciilor Costul serviciilor (lei)
1 2 3 4
1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu acordat de instituţiile publice:  

 

     –    amplasate în or.Căușeni de 1 m2 149,7 lei
2 142320 Eliberarea adeverințelor pentru stabilirea cu traiul peste hotare 100 lei
3 142320 Eliberarea deciziilor, dispozițiilor, extraselor, copiilor persoanelor fizice 20
4 142320 Eliberarea extraselor deciziilor persoanelor juridice 100
5 142320 Plata pentru eliberarea adeverințelor de vînzare –cumpărare a terenurilor 100
7 142310 Eliberarea  notificărilor pentru amplasarea unităților comerciale 100
Grădiniţele finanţate din bugetul local:
8 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor la instituțiile preșcolare (lei/copil/zi) pîna la 3 ani -6,30lei

de la 3-7 ani -7,75 lei

 

 

 

 

Anexa nr. 6

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

 1. 11/1 din 29 noiembrie 2017

 

Componența veniturililor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din

bugetul orășenec Căușeni pe anul 2018

                                                                                                                       (mii lei)

Nr. d/o Denumirea instituţiei

 

Cod

Grupa funcșfuncțfuncţiei

Suma preconizată spre încasare pe subcomponente de surse:
Resurse fonduri speciale

(296)

Resurse atrase de instituţii

(297)

Resurse atrase pentru  proiecte    finanţate din surse externe

(298)

1 2 3 4 5 6
1 Primăria  – aparat ( arenda) 0111 X 74 X
2 Certificate 0111 X 150 X
3 Grădiniţa nr.1 0911 X 339,2 X
4 Grădiniţa nr.2 0911 X 379,9 X
5 Grădiniţa nr.3 0911 X 103 X
6 Grădiniţa nr.4 0911 X 128,9 X
7 Grădiniţa nr.6 0911 X 154,8 X
8 Grădiniţa nr.7 0911 X 108,7 X
9 Donații 0820 X 10,0 X
10 Grădinița  nr.2 (arenda) 0111 X 18 X
 

11

Căminul cultural 0820 x 15 x
12 Protecție socială 1099 x 80,5 x
 TOTAL x x 1562,0 x

 

 

 

 

 

Anexa nr. 7

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

 1. 11/1 din 29 noiembrie 2017

 

Efectivul-limită al statelor de personal

din instituţiile publice finanţate de la bugetul orășenesc Căușeni

pe anul 2018

 

Nr. d/o Denumirea Cod org 2 Efectivul de personal, unități
1 2 3 4
1 Primăria  – aparat,contabilitate,deservirea cladirii 11044 27,5
2 Grădiniţa nr.1 08834 59,45
3 Grădiniţa nr.2 08835 59,1
4 Grădiniţa nr.3 08836 27,9
5 Grădiniţa nr.4 08837 31,85
6 Grădiniţa nr.6 08838 27,9
7 Grădiniţa nr.7 09655 27,75
4 Biblioteca nr.1 08843 1,0
5 Biblioteca nr.2 08844 1,0
6 Căminul cultural 08845 1,0
TOTAL   264,45